Αρχική σελίδα » Δομή Προγράμματος

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της «Διοίκησης Οικονομικών Μονάδων» με κατεύθυνση τη «Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και δύο (2) Θεματικές Ενότητες και το δεύτερο έτος τις υπόλοιπες δύο Θεματικές Ενότητες παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας, είναι ουσιαστική για την παρακολούθηση του προγράμματος.