Αρχική σελίδα » Δομή Προγράμματος » Διάρθρωση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών» με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας» έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (30 ECTS)

 • Αρχές Οικονομικών Υγείας: Ζήτηση, Προσφορά, Δαπάνες Παραγωγικότητα 
 • Ποσοτική Ανάλυση και Βάσεις Δεδομένων στην Υγεία
 • Αποδοτικότητα, Ισότητα και Ποιότητα στα Συστήματα Υγείας 
 • Η Υγεία ως Επένδυση Κριτήρια και Πολιτικές 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (30 ECTS)

 • Θεωρία και Εμπειρικές Μέθοδοι στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγεία
 • Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση Κινδύνων στην Υγεία 
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στην Υγεία 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  (20 ECTS)

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Υγείας
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ (20 ECTS)

 • Φάρμακο-Οικονομία (Αγορά Φαρμάκου και Πολιτικές Τιμολόγησης και Αποζημίωσης)
 • Βιοϊατρική Ευθύνη, Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Πατέντα στο Φάρμακο 
 • Στρατηγικές Δημόσιας Υγείας
 • Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Επιδημιολογία

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20 ECTS)