Αρχική σελίδα » Σκοπός Προγράμματος

   Το εν λόγω Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ουσιαστική εκπαίδευση και ενημέρωση επιστημόνων  σε σύγχρονους τομείς και ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας εξειδικεύοντας τους στην Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

   Τα οικονομικά της υγείας αποτελούν το ερευνητικό πεδίο της επιστήμης, που αποσκοπεί μέσα από την  ανάλυση και εφαρμογή των οικονομικών θεωριών σχετικά με  τον καταναλωτή, τον παραγωγό και την κοινωνική επιλογή (social choice) να σκιαγραφήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης της δράσης των υποκειμένων του εν λόγω επιστημονικού χώρου (άτομα, πάροχοι υπηρεσιών υγείας, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, κυβερνητικά όργανα).

   Στόχος τους, είναι η βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας μέσα από την κατανόηση των διαδικασιών παραγωγής, του ανταγωνισμού, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας αλλά και των ανισοτήτων που αναπτύσσονται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Μία τέτοιου είδους έρευνα, οφείλει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών, την τιμολόγηση των αγαθών και υπηρεσιών υγείας, την αντιμονοπωλιακή πολιτική αλλά και τη μελέτη του ορθότερου τρόπου διαμόρφωσης των επενδύσεων και της στρατηγικής συμπεριφοράς στο υπό  έρευνα επιστημονικό πεδίο.

   Ως κλάδος της επιστήμης που συνδέεται με την κοινωνία, τα οικονομικά της υγείας δε θα μπορούσαν να παραγνωρίσουν τον τρόπο που τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η οικονομική κάμψη που αντιμετωπίζει η αγορά σε συνδυασμό με την άνιση κατανομή των πόρων λειτουργούν ως καταλυτικοί παράγοντες για το επίπεδο υγείας των πολιτών. Η διαμόρφωση των κανονιστικών ρυθμίσεων, των ασφαλιστικών πακέτων και των γενικότερων κρατικών προγραμμάτων υγείας προαπαιτεί την ενδελεχή γνώση και ενημέρωση των κυβερνητικών δρώντων από επαγγελματίες  του είδους.Η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, την πρόληψη για τη βελτίωση του τρόπου ζωής αλλά και την ουσιαστική κάλυψη υγείας αποτελούν πρωταρχικό στόχο του προγράμματός μας.

    Οι φοιτητές μας , με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.